Výkonný výbor zapsaného spolku FBC Bílovec se sídlem Na samotě 837/27, 743 01 Bílovec,
IČ 05181721, svolává dle čl. IX stanov spolku, v platném znění členskou schůzi

na úterý 7. června 2022 v 17:00 hodin do zasedací
místnosti v Besedě na ulici Ostravská č. p. 693, 743 01
Bílovec

Program:
1. Zahájení Valné hromady, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Zpráva o činnosti Spolku v roce 2020
3. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2020 a účetní závěrka
4. Diskuze
5. Mandátová zpráva
6. Návrh na usnesení
7. Diskuse a závěr

Martin Scholz
předseda FBC Bílovec z. s.